ارزیابی پرونده

ارزیابی روند پرونده

person

ارزیابی پرونده، خدمتی از سایت حقوقی اتحاد است که در آن شما می توانید با وارد کردن اطلاعات پرونده خود، آن را با وکلای اتحاد در میان بگذارید. به این ترتیب پرونده به اتاق فکر اتحاد ارجاع می شود و مورد بررسی و تحلیل ابتدایی قرار می گیرد. در این بررسی ها روشن می شود که هزینه های دادرسی و وکالت پرونده به چه ترتیبی است.

person

مطالب کاربردی ارزیابی پرونده

بررسی اولیه ی مدارک، مستندات و مطالبات

در این بخش تصمیم گیری می شود که پرونده در کدام یک از دپارتمان ها کار شود و در آینده چه تعداد وکیل و با چه تخصص هایی در میزگردهای حقوقی سوژه های مطروحه مورد نیاز هستند. این اطلاعات به تمامی به موکل حقوقی یا حقیقی نیز اطلاع رسانی می شود تا نمای کلی از پروسه حقوقی مساله ی خود، پیدا کند.